Termat dhe Kushtet


Rishikoni udhëzimet tona për përdorimin e faqes sonë të internetit dhe shërbimeve.

Kushtet e Shërbimit

Këto Kushte të Shërbimit ("Kushtet") rregullojnë përdorimin tuaj të shërbimeve të ofruara nga Go4Track.com ("ne", "ne" ose "jonë"), duke përfshirë, por pa u kufizuar në shërbimet e gjurmimit, mjetet dhe informacionin e disponueshëm në faqen tonë të internetit.

1. Pranimi i kushteve

Duke hyrë ose duke përdorur faqen tonë të internetit dhe shërbimet, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me këto Kushte, ju lutemi përmbahuni nga përdorimi i shërbimeve tona.

2. Përdorimi i Shërbimeve

Ju pranoni të përdorni shërbimet tona vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Ju ndalohet të përfshiheni në çdo aktivitet që pengon ose ndërhyn në funksionimin e duhur të faqes sonë të internetit ose shërbimeve.

3. Llogaritë e përdoruesve

Shërbimet tona nuk kërkojnë që ju të krijoni një llogari përdoruesi për akses të përgjithshëm. Megjithatë, disa veçori ose funksionalitete mund të kërkojnë krijimin e një llogarie përdoruesi. Në raste të tilla, mund t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara personale. Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë tuaj dhe do t'i trajtojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

4. Pronësia Intelektuale

E gjithë përmbajtja dhe materialet e disponueshme në faqen tonë të internetit, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, grafikë, logo, imazhe dhe softuer, janë pronë e Go4Track.com ose licencuesve të saj dhe mbrohen nga ligjet e pronësisë intelektuale.

5. Mohim i garancive

Shërbimet tona ofrohen mbi bazën "siç është" dhe "siç disponohet", pa asnjë lloj garancie, të shprehur apo të nënkuptuar. Ne nuk garantojmë që shërbimet tona do të jenë të pandërprera, të sigurta ose pa gabime.

6. Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast Go4Track.com ose filialet e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë ose të pasojës që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve tona.

7. Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të padëmshme Go4Track.com dhe filialet e saj nga çdo pretendim, humbje, dëmtim, detyrim dhe shpenzim që lind nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve tona ose shkeljen tuaj të këtyre Kushteve.

8. Ndryshimet e kushteve

Ne rezervojmë të drejtën t'i modifikojmë këto Kushte në çdo kohë, pa njoftim paraprak. Çdo ndryshim në këto Kushte do të hyjë në fuqi menjëherë pas postimit në faqen tonë të internetit. Përdorimi i vazhdueshëm i shërbimeve tona pas postimit të Kushteve të rishikuara përbën pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.

9. Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni në faqen e kontaktit.